ประวัติและอารยธรรมโรมัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและอารยธรรม

เรื่องอรยธรรมโลมัน

ครูประจำสาระ อาจารย์ อรวรรณ  กองพิลา

ครูประจำวิชา อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

คำถามประจำโครงงาน

1.  เมื่อโรมกับคาร์เธจเผชิญหน้ากันได้เกิดสงครามสามครั้งเรียกว่าอะไร

2. แนวความคิดของคริสศาสนาได้รับการพัฒนาในลึกชึ้งตามแนวปรัชญาต่างๆของกรีกและยิวเรียกว่าอะไร

3. โรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางอิตาลีอุปนิสัยของโรมันคืออะไร

4. นักปรัชญากรการเมืองและนักวาทศิลป์พยายามรวมสภาเชเนทและชนชั้นขี่ม้าเข้าด้วยกับการควบคุมที่รุนแรงขึ้นทั้งของพวกนายพลและมวลชนอย่างไร

5.อ๊อคเตเวียนปฎิรูปโรมอย่างสมบูรณ์ทำไม

5. อ๊อคเตเวียนปฎิรูปโรมอย่างสมบรูณ์ทำไม

โฆษณา